РМҚК «Бөбек» ¥ҒПББСО «Өзін-өзі тану» гймназиясына
ҚАБЫЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы ереже РМҚК «Бөбек» ҰҒПББСО окуға қабьщдауды бекіту «Өзін-өзі тану» гимназиясына оқуға түсу тәртібін белгілейді (бұдан эрі –Гимназия), ҚР «Білім туралы» Заңнамасына сәйкес бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын жүзеге асыру; 2013 жылдың 13 мамырында №499 бүйрығымен бекітілген мамандандырылған білім беру ұйымдарының қызметі туралы Типтік ереже; 23.08.2012 ж. №1080 бұйрығымен бекітілген бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты; ҚР Үкіметінің 2011 жылдың 30 желтоқсанындағы №1684 қаулысымЬн бекітілген «Балалар мен жасөспірімдердің тэрбиесі мен білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»; 19.01.2012 ж. №127 бұйрығымен бекітілген бастауыш, негізгі орта жэне жалпы орта білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың Типтік ережесі; 2014 жылдың 9 маусымында №633 бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарына ведмостволық бағыныштылыққа қарамастан бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру бағдарламасы бойынша оқу орындарында құжаттар мен оқуға қабылдаудың» мемлекеттік қызметін үсыну;

1.2. РМҚК «Бөбек» ҰҒПББСО «Өзін-өзі тану» гимназиясына оқуға қабылдау ҚР Конституциясына сэйкес, РМҚК «Бөбек» ҮҒПББСО Жарғысы болып табылатын осы Ережесімен, өзге де нормативтік құқықтық актілермен жүргізіледі. Барлық оқуға түсушілер, олардың элеуметтік шығу тегіне, жынысына, тіліне, мүліктік жағдайына, нэсілдік немесе этникалық шығу тегіне, дініне, түрғылықты жеріне қарамастан тең қүқықылы.

1.3. РМҚК «Бөбек» ҰҒПББСО «Өзін-өзі тану» гимназиясы мамаңдаңдырыжан білім беру ұйымы, рухани-адамгершілік білім берудің «Өзін-өзі тану» бағдарламасы бойынша, жалпыадамзаттық кұңдылықгар негізіңде дарыңды балалардьщ үйлесімді тұрғыда жеке дамуы мен кэсіби қалыптасуын жүзеге асырады. Гимназияда білім алу конкурстық негіздемелер арқылы қабылданады.

1.4. Сыныптарға қабылданғандар мемлекеттік және орыс тілінде білім алатын болады.

2. Бірінші сыныпқа қабылдау тәртібі

2.1. Гимназиның бірінші сыныбына оқушыларды қабылдау РМҚК «Бөбек» ҰҒПББСО «Өзін-өзі тану» балабақшасыңдағы даярлық тобыньщ алты (жеті) жасқа толған балаларын көшіру арқылы жүзеге асырылады.

2.2. Бірінші сыныпқа қабылданатын балаларға мына төмендегідей құжаттар қажет болады:

 • 1) ата-анасынан (немесе баланың заңды түрдегі тұлғаларынан) нақты мекен-жайы көрсетілген өтініш (формада көрсетілгендей);
 • 2) баланың тууы туралы куәлігінің көшірмесі (түпнұсқа салыстыру үшін ұсынылады);
 • 3) денсаулығы туралы № 086 форма (медициналық төлқұжат);
 • 4) фотосуреті 3×4 см өлшемімен 2 дана;
 • 5) педагогикалық-медико-психологиялықкомиссияның қорытындысы (нақтылығымен).

Ата-аналар (немесе баланың басқа да заңды түрдегі тұлғалары)-шетелдіктер және азаматтығы жоқтар олардың статустарын анықтайтын, тұрғылықты мекен-жайы тіркелгендігі туралы белгісі бар мына құжаттардың бірін үсынуы тиіс:

 • 1) шетелдік – Қазақстан Республикасында шетелдіктің тұру түрі;
 • 2) азаматтығы жоқ тұлға – азаматтығы жоқ түлғаның жеке куәлігі;
 • 3) босқын – босқын түлғаның жеке куәлігі;
 • 4) пана іздеуші тұлға, тұлғалық куәлік, баспана іздеуші;
 • 5) оралман – оралманның жеке куэлігі.

2.3. Гимназиның бірінші сыныбына түсетін оқушылардың қүжаттарын қабылдау ағымдағы жылдың 1 маусымынан 30 тамызына дейін жүргізіледі.

2.4. Бос орын болған жағдайда, бірінші сыныпқа қосымша қабылдау конкурстық негізде жүзеге асырылады (бастапқы сүхбаттасу/тестілеу).

2.5 Әр сыныптағы оқушы саны 16 адамнан аспауы тиіс.

3. Конкурстық негізде қабылдау тәртібі

3.1. Гимназиның 1-11 сыныптарына бос орындарға оқушыларды қабылдауды конкурстық негізде қабылдау комиссиясы атқарады. Қабылдау комиссиясының құрамы РМҚК «Бөбек» ¥ҒПББСО Бас директорының бұйрығымен бекітіледі,

3.2. Бос орынның саны, сыныптар мен оқыту тілі туралы ақпарат және өтінішті қабылдайтын мерзімі көрсетіліп, «лүдуху.ЬоЬек.кг» ресми сайтында жарияланады. Өтініштер тек ата-аналарынан (немесе баланың басқа да заңды түрдегі тұлғаларынан) ғана қабылданады. Алдын ала жазылу жэне қабылдау туралы ерекше шарттар қарастырылмаған.

3.3. Оқушыларды конкурспен қабылдау бастапқы білімін тексеру қиындысы негізінде кем дегенде 2 үміткермен БҒТМО-да (ГЦНТО) тэуелсіз тест (ішкі аудит) жүргізу арқылы жүзеге асырылады. Оқушылардың олимпиадалық жетістіктерін жэне басқа да зияткерлік (немесе) пен шығармашылық конкурстарда, эртүрлі деңгейдегі дене шынықтыру мен спорттық шаралардағы жетістіктерін дэлелдейтін жеке қүжаттарының болғаны есепке алынады.

3.4. Оқушылардың тэуелсіз тест нэтижесі мен жетістіктерінің рейтингісі қабылдау комиссиясының хаттамасында толтырылады.

3.5. Конкурстық қабылдау өтініш түскеннен (немесе тіркелгеннен) кейін 5 күн ішінде жүргізіледі. Конкурстың қорытындысы мен қабылдану туралы ақпарат ата-аналарға (немесе баланың басқа да заңды түрдегі түлғаларына) ест откізгеннен кейін 3 күн ішінде хабарланады.

3.6. Гимназияға есепке алу конкурстық комиссияның хаттамасы негізінде РМҚК «Бөбек» ҰҒПББСО Бас директорының бүйрығымен бекітіледі.

3.7. Гимназияға баланы қабылдағаннан кейін екіжақты қарым-қатынастарды реттейтін, ата-ана (немесе баланың басқа да заңды түрдегі тұлғалары) мен РМҚК «Бөбек» ¥ҒПББСО арасында келісім шарт жасалады, ол эр тарапта бір-бірден болуы үшін екі данадан түрады.

4. Гимназияда білім алушыларды есептен шығару тәртібі

4.1. Оқушыларды есептен шығару гимназия директорының жазбаша түрде ұсынылған себептері негізінде РМҚК «Бөбек» ҰҒПББСО Бас директорының бұйрығымен жүзеге асырылады.

4.2. Оқушыларды есептен шығару кезінде баланың занды өкілдерімен жасалған келісім шарт бұзылады. Сол сияқты келісім шарт мынандай жағдайларда да бүзылуы мүмкін:

 • • тараптардың келісімі бойынша;
 • • ата-анасының өтініші бойынша (занды өкілімен);
 • • медициналық айғақтар болған жағдайда, «Өзін-өзі тану» гимназиясында білім беру және оқыіуға кедергі болғанда;
 • • педагогикалық кеңесгің жэне психологиялық қьвмепердің тиісті ұсьшымдарыбар болғаңда